یاد آر

 ثریا ابوالفتحی زمانی که دانشجوی دانشگاه تبریز بود به عضویت انجمن هواداران سازمان مجاهدین خلق درآمد. او  مسؤل توزیع نشریه، انتظامات ستاد مجاهدین و فعالیت‌های انتخاباتی بود.

اعدام‌های گزارش شده

۳۴ ماه نوامبر ۲۰۱۷
۴۸۲ سال جاری میلادی (۲۰۱۷)
۵۸۱ سال گذشته میلادی (۲۰۱۶)
۱۰۴۵ در سال ۲۰۱۵ میلادی
۹۳۱ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۷۶۷ در سال ۲۰۱۳ میلادی
۵۷۹ در سال ۲۰۱۲ میلادی

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام" نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهایشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته‌های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید