یاد آر

کسرا اکبری کردستانی٬ اهل کردستان و از پیش از انقلاب فعال سیاسی بود. او در اهواز مسئول دانشجویان پیشگام بود. 

اعدام‌های گزارش شده

۲۰ ماه آگوست ۲۰۱۸
۱۴۵ سال جاری میلادی - ۲۰۱۸
۵۰۸ سال گذشته میلادی (۲۰۱۷)
۵۹۱ در سال ۲۰۱۶ میلادی
۱۰۵۳ در سال ۲۰۱۵ میلادی
۹۵۲ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۷۷۸ در سال ۲۰۱۳ میلادی

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام" نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهایشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته‌های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید